บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2016
รูปภาพองค์จตุคามรามเทพในเวปนี้ล้วนสื่อสารและเข้าถึงจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ทั้งสิ้น สามารถนำไปกราบไหว้ บูชา ขอพรได้ ตามกำลังศรัทธา ไม่เชื่อต้องลบหลู่ได้ ขอท้าพิสูจน์ด้วยประสบการณ์และสติปัญญาของท่านเอง Pictures of Jatukam Ramathep in this website are all communicated and accessible to his holy spirit. It can be worshiped. Do not believe me Challenge yourself with your own experience and wisdom.

การขอพรองค์จตุคามรามเทพ How to ask Jatukham Ramathep for blessing!!

รูปภาพ
การขอพรองค์พ่อ องค์แม่ ไม่มีคาถา เพียงใช้ธูปสองดอก ดอกแรกบอกกล่าวเจ้าที่ว่าจะขอพร ดอกที่สองใช้ขอพรองค์พ่อจตุคามรามเทพ องค์เจ้าแม่นางพญา ที่สำคัญห้ามบนเด็ดขาด เพราะท่านไม่รับ


There is no spell to ask for blessing, only use two incense sticks. First is used to notify to your local guardians spirit to say that you will ask for blessing. Second is used to ask for father blessing “Jatukam Ramathep” God and Mother blessing “Jaomae Nangpaya” Goddess queen, Good luck!

祈禱時不需要法術,只需兩根香。第一根用來告知您當地的守護神,您將要進行祈禱。第二根用來詢問祈禱之父「Jatukam Ramathep」和祈禱之母「Jaomae Nangpaya」,祝您好運!

Не существует заклинания, чтобы попросить благословения, можно только использовать две ароматические палочки. Первая используется, чтобы уведомить  местного опекающего духа о том, что вы собираетесь просить благословения. Вторая используется, чтобы попросить отцовский благословения “Jatukam Ramathep”, благословение Божества и материнское благословение “Jaomae Nangpaya”  Королева -Богиня, Удачи!


Jatukham Rammathep siting on a throne of 9 headed serpent amulet

รูปภาพ
“Jatukham Rammathep siting on a throne of 9-headed serpent ” sculpture is a symbol to teach the children that “Jatukham Rammathep” is the founding emperor of the Suvarnabhumi (prolific land) empire in south eastern Asia region with “ King Zheng of Qin,” , the founding emperor of the Chinese empire in the 3rd Buddhist era. There are only traces left of the glorious civilization from the western shore of Andaman sea all the way to the eastern shore of China Sea in Vietnam including the islands in the southern sea of Suvarnabhumi civilization that is deep rooted in the conscious of the locals that were living in the empire who are reminiscing of the pride of the empire that was as powerful as the Greek and Roman empire in Europe. As long as the sun the moon and the stars orbit in the Life cycle, things in the world would be born and die according to the life expectancy in days, months, years, seasons. When it’s time it would evolve into something new and the cycle would keep repeating it…