ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2016

การขอพรองค์จตุคามรามเทพ How to ask Jatukham Ramathep for blessing!!

การขอพรองค์พ่อ องค์แม่ ไม่มีคาถา เพียงใช้ธูปสองดอก ดอกแรกบอกกล่าวเจ้าที่ว่าจะขอพร ดอกที่สองใช้ขอพรองค์พ่อจตุคามรามเทพ องค์เจ้าแม่นางพญา ที่สำคัญห้ามบนเด็ดขาด เพราะท่านไม่รับ


There is no spell to ask for blessing, only use two incense sticks. First is used to notify to your local guardians spirit to say that you will ask for blessing. Second is used to ask for father blessing “Jatukam Ramathep” God and Mother blessing “Jaomae Nangpaya” Goddess queen, Good luck!

祈禱時不需要法術,只需兩根香。第一根用來告知您當地的守護神,您將要進行祈禱。第二根用來詢問祈禱之父「Jatukam Ramathep」和祈禱之母「Jaomae Nangpaya」,祝您好運!

Не существует заклинания, чтобы попросить благословения, можно только использовать две ароматические палочки. Первая используется, чтобы уведомить  местного опекающего духа о том, что вы собираетесь просить благословения. Вторая используется, чтобы попросить отцовский благословения “Jatukam Ramathep”, благословение Божества и материнское благословение “Jaomae Nangpaya”  Королева -Богиня, Удачи!